Miksi influensserin bisnesmalli ei sovi tavalliselle yrittäjälle?

Influensseri eli somevaikuttaja on henkilö, jolla on paljon seuraajia sosiaalisessa mediassa, ja jonka julkaisemat näkemykset voivat vaikuttaa tätä henkilöä seuraavan yleisön ostopäätöksiin tai muihin valintoihin.

Mutta millainen on influensserin bisnesmalli? Miten influensseri muuttaa seuraajamäärän ja julkaisut euroiksi? Ja miksi tavalliset yritykset eivät pysty muuttamaan sosiaalista mediaa rahaksi samalla tavalla kuin influensserit?

Miten influensseri ansaitsee rahaa?

Ensinnäkin on todettava se, että parhaimmillaan influensserin homma on taloudellisesti hyvin tuottavaa.

Tunnetuimmat influensserit ansaitsevat selvästi paremmin kuin useimmat palkansaajat.

Mahdollisuus korkeisiin ansioihin onkin varmasti yksi syy, jonka takia monet tavoittelevat paikkaa some-taivaan tähtien joukossa.

Mutta mistä influensserin tulot tulevat? Minkälainen on influensserin bisnesmalli? Mitä influensseri myy ja kenelle?

Influensserin bisnesmallin kehittivät aikakauslehdet

Jos olet siinä käsityksessä, että influenssereiden liiketoimintamalli on syntynyt sosiaalisen median aikana, seuraava voi tulla yllätyksenä:

Influenssereiden keskeinen ansaintalogiikka on suoraan kopioitu medialta, joka on ollut olemassa jo 1700-luvulla: aikakauslehdiltä.

Influenssereiden ja aikakauslehtien liiketoimintamalleja yhdistäviä tekijöitä on useita:

  • Molempien tavoitteena on tulojen ansaitsemiseksi koota yleisö, johon liittyviä ihmisiä yhdistää mielenkiinto joihinkin sellaisiin teemoihin, joista julkaisija (influensseri tai aikakauslehti) haluaa ja osaa puhua
  • Yleisöä palvellaan julkaisemalla säännöllisesti uutta sisältöä
  • Sisältö on keskeinen väline yleisön mielenkiinnon ja sitoutumisen rakentamiseen sekä säilyttämiseen
  • Sisällön yhteydessä yleisölle välitetään mainosviestejä, jotka usein liittyvät enemmän tai vähemmän suoraan julkaisijan muuhun sisältöön
  • Keskeinen ansaintakeino on mainostilan myyminen sellaisille mainostajille, jotka ovat kiinnostuneita median kokoamasta yleisöstä.

Aikaukauslehtien ja influenssereiden liiketoimintamallien välillä on myös yksi merkittävä ero:

Aikakauslehdet hankkivat osan tuloistaan tilausmaksuina ja lehtien irtonumeroiden myynnistä, kun taas influensserit julkaisevat valtaosan sisällöstään yleisölle (ja heille itselleen) maksuttomissa some-kanavissa, täysin ilmaiseksi.

Myös some-vaikuttajilla voi olla muitakin keinoja ansaita rahaa, esimerkiksi maksullisen sisältötilaustuotteen avulla, mutta muut ansaintamallit ovat yleensä ydinansaintamallia täydentäviä.

Miksi niin sanotut tavalliset yrittäjät eivät voi hyödyntää influenssereiden bisnesmallia?

Influensserit ovat viime vuosina vetäneet puoleensa paljon huomiota, paitsi julkaisemansa sisällön, myös saavuttamansa taloudellisen menestyksen seurauksena.

“Tavallisen” yrittäjän näkökulmasta influenssereiden tapa toimia saattaa vaikuttaa kiinnostavalta, jopa ainoalta oikealta tavalta hyödyntää sosiaalista mediaa oman yrityksen markkinoinnissa.

Jos kerran influensserit takovat noin hyvin rahaa somessa, miksi en minäkin voisi tehdä samoin?

[HUOM: “Tavallisella yrittäjällä” tarkoitan tässä yhteydessä mitä tahansa pienyritystä tai yksinyrittäjää, joka myy tuotteita tai palveluita kuluttaja-asiakkaille tai toisille yrityksille.]

Influensserin liiketoimintamallin lähempi tarkastelu puhkaisee tämän kuplan: influensserin toimintamallia ja ansaintalogiikkaa ei pysty kopioimaan ja soveltamaan esimerkiksi erilaisia palveluita tarjoaviin pienyrityksiin.

Influensserin ja ns. tavallisen yrityksen tavoitteet ovat niin erilaiset, että sama toimintamalli suhteessa sosiaalisen median käyttöön ei yksinkertaisesti toimi molemmilla.

Influensserille tärkeitä ovat yleisön koko ja julkaisujen tavoittavuus

Influenssereille on tärkeää koota mahdollisimman suuri ja sitoutunut yleisö, joka tavoitetaan riittävän usein ja riittävän kattavasti julkaisemalla uutta sisältöä.

Miksi?

Koska influensserin markkina-arvo riippuu juuri näistä tekijöistä.

Mitä suurempi yleisö ja mitä enemmän tavoitettuja silmäpareja, sitä korkeampi on influensserin tarjoaman mediatilan hinta.

Influensseri voi myydä mediatilaansa esimerkiksi laskuttamalla tietyn summan jokaisesta julkaisusta, jonka hän tekee yhteistyössä jonkin mainostajan kanssa.

Mitä suurempi odotettu tavoittavuus julkaisulla on, sitä suurempi on sen hintalappu.

Suosituimmilla somevaikuttajilla julkaisukohtaiset veloitukset ovat tuhansia euroja.

[Ja tunnetusti sehän ei ole hullu joka pyytää, vaan se joka maksaa…rah rah…]

Influensserilla on harvoja asiakkaita (jotka eivät kuulu hänen yleisöönsä)

Influensserille hänen kokoamansa yleisön jäsenten lukumäärä ei ole tärkeä siksi, että hän näkisi jokaisen yleisöön kuuluvan henkilön mahdollisena asiakkaana itselleen.

Influensseri ei yleensä myy omalle yleisölleen yhtään mitään, eikä hänellä ole tässä mielessä suoria asiakassuhteita oman yleisönsä jäsenten kanssa.

Influensserin asiakkaita ovat mediatilan ostajat, eli mainostajat, joita myös yhteistyökumppaneiksi kutsutaan.

Näitä ei influensserilla yleensä ole kerrallaan kovin monia, sillä aivan kuten aikakauslehti tukehtuisi liialliseen mainossivujen määrään, myös influensserin sisältö hapantuisi nopeasti liiallisen mainostamisen seurauksena.

Yritykselle tärkeintä on ostavien asiakkaiden löytäminen

Yrityksen kannalta tilanne on useimmiten täysin toinen. Kun yleisöä kootaan, sen jäseniksi toivotaan nimenomaan sellaisia henkilöitä, jotka voivat myös olla yrityksen asiakkaita ja ostaa jotain.

Yrittäjän motivaatio koota yleisöä ei siksi perustu pelkkään yleisön kokoon, vaan ennen kaikkea yleisön laatuun.

Useimmat yritykset keräävät vuosittaisen liikevaihtonsa pieninä murusina sadoilta, jopa tuhansilta asiakkailta, jotka ostavat yrityksen tuotteita tai palveluita.

Yrityksen kokoama yleisö onkin yritykselle sen oma markkinoinnin kohderyhmä, ja yleisön arvo riippuu suoraan siitä, kuinka monta asiakasta ja kuinka monta myyntieuroa yleisö tuottaa tietyn ajanjakson aikana.

Yrityksen yleisöä ei voi eikä ole tarkoitus myydä muille, vaan se on hyödynnettävä itse. Siksi on tärkeää, että yleisö koostuu mahdollisimman suurelta osin ostavista asiakkaista.

Vaikuttajilta tavallinen yrittäjä voi kopioida yhden asian: omaa kohderyhmää kiinnostavan sisällön tuottaminen on hyödyllistä, kun tavoitteena on hankkia suoria asiakkaita sosiaalisesta mediasta.

Influensserin elämä on taistelua algoritmeja vastaan

Influensseri on äärimmäisen dynaamisessa ympäristössä toimiva media, jonka on juostava koko ajan kovempaa pysyäkseen edes paikallaan.

Pitääkseen yleisön koon ja tavoittavuuden tunnusluvut kohdallaan, influensserit ovatkin pakotettuja julkaisemaan uutta sisältöä taukoamatta – jopa useita kertoja päivässä.

Kun sisällön tuottamisen paineeseen yhdistetään muut influenssereihin kohdistuvat (ja osaltaan heidän itsensä luomat) epärealistiset ja usein kohtuuttomat odotukset, seurauksena on stressiä ja kasvavaa suorituspainetta.

Tämä näkyy jo somevaikuttajien hyvinvoinnissa.

Toinen influensseribisnekseen – siis toimintaan some-vaikuttajana ansaintatarkoituksessa – liittyvä iso kysymysmerkki onkin bisneksen elinkaaren pituus.

Tähän liittyy kaksi keskeistä riskiä:

RISKI 1: Kuinka kauan influensserin USP (Unique Selling Proposition, ainutlaatuinen myyntiväittämä) jaksaa kiinnostaa häntä seuraavaa yleisöä?

Jos yleisön mielenkiinto hiipuu, hiipuvat samalla myös tavoittavuuden tunnusluvut. Ja seurauksena on markkina-arvon lasku, josta seuraa yhteistyökumppaneiden huomion siirtyminen muihin vaihtoehtoihin.

RISKI 2: Kuinka kauan influensserin psyyke kestää jatkuvaa esilläoloa ja sisällön tuottamisen painetta?

Jos molemmat edellä mainitut alkavat näyttää punaista, seurauksena on influensserin liiketoiminnan hiipuminen.

Yrittäjälle tärkeintä on panostusten oikea suhde tuottoihin

Markkinointi ja markkinoinnin hoitaminen on tärkeää jokaiselle yrittäjälle, mutta pienyrityksessä markkinointia täytyy pystyä pyörittämään siten, että se ei muodostu ajankäytöllisesti liian kuormittavaksi.

Sisällön tuottamisen suhteen tavallisen yrittäjän on oltava tarkkana, sillä oman yleisön jatkuva tavoittaminen pelkkien luonnollisten julkaisujen avulla (ilman mainontaa) vaatii aktiivista tekemistä.

Useimmille esimerkiksi tavallista palveluyritystä pyörittäville yrittäjille influensserin tyylisen some-markkinoinnin toteuttaminen ei juuri tästä syystä ole mahdollista.

Vaikuttajan tapa käyttää aikaansa uuden sisällön tuottamiseen voi olla hänen liiketoiminnalleen kannattava (ja myös välttämätön) investointi.

Tavalllisen yrittäjän aika on käytettävä asiakkaiden palvelemiseen ja yrityksen juoksevien asioiden hoitamiseen sen sijaan, että valtaosa päivittäisestä työajasta kuluisi uusien videoiden tuottamiseen.

Kun yrityksen markkinointi tehdään oikein, markkinointi ei kuluta liiaksi yrittäjän aikaa ja voimia. Markkinointi tekee töitä silloinkin, kun yrittäjä palvelee jo hankittuja asiakkaita tai lepää.

Sosiaalinen media voi olla yksi pienen yrityksen markkinointikanavista, mutta edellä kerrotun takia lisätehoa markkinointiin ei kannata hakea influenssereiden suunnalta.

Sosiaalisen median lisäksi on järkevää käyttää myös muita keinoja yrityksen näkyvyyden ja löydettävyyden rakentamiseen.

Tasapaino ja tehokas ajankäyttö edellyttävät, että yrittäjän markkinointi perustuu mahdollisimman suurelta osin markkinointikeinoihin, jotka eivät vaadi jatkuvaa uuden sisällön tuottamista ja henkilökohtaista läsnäoloa.

Panostaminen kunnollisiin verkkosivuihin on esimerkki keinosta, jolla käytännössä jokainen yrittäjä voi nostaa markkinointinsa tavoittavuutta ja tehokkuutta nopeasti. Kun nettisivut ovat kunnossa, ne löytyvät myös hakukoneista ja siten tekevät jatkuvasti töitä yrityksen liiketoiminnan eteen, ilman kohtuutonta yrittäjän oman ajan käyttöä.

Tilaa Digiopiston blogi

Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

Ota yhteyttä

Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.