Tekoäly ja koneoppiminen tulivat mainostajan avuksi

Tekoäly ja koneoppiminen mainostajan avuksi

Wikipediassa tekoäly määritellään näin: Tekoäly eli keinoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja.

Edelleen Wikipedian mukaan koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jonka tarkoituksena on saada ohjelmisto toimimaan entistä paremmin pohjatiedon ja mahdollisen käyttäjän toiminnan perusteella.

Tekoälyn ja koneoppimisen soveltamismahdollisuudet ovat laajat monilla inhimillisen toiminnan alueella. Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä yleiskatsausta tekoälyn ja koneoppisen hyödyntämismahdollisuuksiin, vaan keskittyä yhteen tekoälyn ja koneoppimisen soveltamiskohteeseen, verkkomainontaan.

Tekoäly ja koneoppiminen mainostajan apuna

Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen suosituimmissa verkkomainonnan järjestelmissä (Google AdWords, Facebook) etenee nopeasti.

Mainostajat voivat jo tällä hetkellä hyödyntää useita erilaisia koneavusteisia toimintoja, joiden avulla mainoskampanjoista saadaan enemmän tehoa irti. Ja lisää ominaisuuksia tulee jatkuvasti.

Kyseessä ei siis ole epämääräinen tulevaisuusvisio, jonka toteutumisesta ei ole minkäänlaista varmuutta. Tekoäly on yhä vahvemmin ohjaksissa silloin, kun käynnissä on hyviä tuloksia tuottava verkkomainoskampanja.

Miten tekoäly auttaa verkkomainostajaa?

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä mainosjärjestelmä voi ensinnäkin ottaa hoitaakseen sellaisia tehtäviä, joiden suorittaminen on ihmiselle hidasta ja hankalaa tai hyvin vaikea oppia. Tämä helpottaa mainostajan työtä monin tavoin.

Yksi esimerkki on erilaisten mainosversioiden testaaminen parhaiten toimivien vaihtoehtojen löytämiseksi. Manuaalisesti suoritettuna testaaminen on työlästä, sillä tällöin jokainen mainosversio on luotava yksitellen erikseen. Lisäksi mainostajan on jatkuvasti seurattava eri mainosversioiden suorituskykyä mainosraporteista voidakseen tehdä johtopäätöksiä ja valita parhaiten toimivat mainokset.

Kun testaaminen annetaan koneen hoidettavaksi, yksittäiset mainokset luodaan automaattisesti ja mainosjärjestelmä huolehtii itsenäisesti niiden näyttämisestä kohdennetulle yleisölle. Mainosjärjestelmä myös osaa omatoimisesti valita eri versioiden keskuudesta sen, joka on mainostajan asettaman tavoitteen näkökulmasta tehokkain.

Tekoälyn tuottama hyöty ei kuitenkaan rajoitu mainostajan työn keventymiseen. Kaikkein mielenkiintoista koko asiassa on se, että tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen mainoskampanjoiden optimoinnissa voi auttaa mainostajaa saavuttamaan parempia tuloksia. Mainosjärjestelmä voi esimerkiksi oppia etsimään suuremman kohdennetun yleisön keskuudesta ne, jotka suurimmalla todennäköisyydellä kiinnostuvat mainoksista.

Kuka hyötyy mainosjärjestelmien tekoälystä eniten?

Tekoälyn ja koneoppimisen roolin kasvu verkkomainonnassa perustuu suurelta osin siihen, että tekoälyn käyttö on mainostajalle kannattavaa. Mitä useammin koneen avulla optimoitu kampanja tuottaa mainosinvestoinnille paremman tuoton kuin manuaalisesti optimoitu kampanja, sitä suurempi on halukkuus antaa mainosjärjestelmän tehdä merkittäviä mainosbudjetin käyttöön liittyviä päätöksiä itsenäisesti.

Verkkomainontaa työkseen tekevien ammattilaisten työ helpottuu, kun mainoskampanjoiden rakentamisessa voidaan tukeutua enemmän järjestelmän automatiikkaan. Paremmin toimiva tekoäly voi auttaa mainontaa asiakkaille tekeviä ammattilaisia tehostamaan asiakkaiden mainosbudjettien käyttöä ja tätä kautta parantaa mainospalveluita ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Verkkomainonnan ammattilaiset eivät kuitenkaan ole tämän kehityksen suurin hyötyjä, sillä heidän on joka tapauksessa osattava tehdä asiakkaille tehokasta mainontaa säilyttääkseen asemansa.

Tekoälyn ja koneoppimisen tuottama hyöty on suurin sellaisille verkkomainonnan tekijöille, joille mainonta ei ole päätyö. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi yrittäjät ja sellaiset työntekijät, jotka hoitavat mainontaa monien muiden työtehtävien ohessa.

Miksi näin?

Mainosjärjestelmien automaattiset optimointityövälineet tuottavat eniten hyötyä ns. “tavismainostajille”, koska juuri heillä on käytettävissä vähiten aikaa ja voimavaroja verkkomainonnan järjestelmien opiskeluun ja käytön harjoitteluun. Tehokas ja helppokäyttöinen automaatio on omiaan laskemaan verkkomainonnan käytön aloituskynnystä. Kun automaatio jauhaa mainoskampanjan taustalla, hyvien tulosten saavuttamisen todennäköisyys nousee merkittävästi, vaikka mainoskampanjan tekijällä itsellään ei olisikaan mainosjärjestelmän käytön syvällistä osaamista.

Suuret verkkomainonnan järjestelmät Google AdWords ja Facebook ovat periaatteessa aina olleet itsepalvelujärjestelmiä. Tarkoitus siis on, että kuka tahansa voi ryhtyä mainostajaksi ja hoitaa oman yrityksensä mainoskampanjoita omatoimisesti.

Todellisuudessa näiden mainosjärjestelmien käyttäminen on kuitenkin ollut useimmille yrittäjille ja muille ei-mainosammattilaisille hyvin haastavaa, ja vain harvat ovat onnistuneet omin voimin rakentamaan esimerkiksi hyviä tuloksia tuottavan Google AdWords -mainostilin.

Verkkomainonnan mahdollisuuksia aktiivisesti hyödyntävät yritykset teettävät suurelta osin tämän seurauksena mainontansa ulkopuolisilla ammattilaisilla. Itsepalveluajatus haihtuu tässä tapauksessa luonnollisesti taivaan tuuliin, ja mainostaja saa maksettavakseen mainoskustannusten lisäksi myös mainontaa hoitavan toimiston tai konsultin palkkion.

Mainonnan hoidon ulkoistamista perustellaan usein laatunäkökohdilla – siis sillä, että mainonnan ammattilainen tekee aina tehokkaampaa mainontaa kuin mainontaa sivutoimisesti hoitava henkilö. Mainosjärjestelmien tekoäly on nyt nousemassa tämän näkemyksen mielenkiintoiseksi haastajaksi. Lähivuodet näyttävät, onko “mainosgurun” osaaminen konetta väkevämpää vai viekö laskentateho voiton näkemyksestä ja kokemuksesta.

Mainosjärjestelmien tekoälyn kehittyminen onkin hyvä uutinen kaikille niille, joilla olisi tarvetta parantaa näkyvyyttä ja tavoittaa omia kohderyhmiä verkosta tehokkaammin ilman suuria mainonnan yleiskustannuksia. Kun kaikkein hankalimmat päätökset ja raskaimmat työvaiheet voi jättää koneen tehtäviksi, yhä useampi pienyrittäjä tai pienen organisaation mainosbudjetista vastaava pystyy valmistelemaan, käynnistämään ja optimoimaan mainoskampanjoita ilman ulkopuolisen tahon jatkuvaa osallistumista (ja kustannuksia). Mainosjärjestelmien alkuperäisen itsepalveluajatuksen toteuttaminen muuttuu tekoälyn roolin kasvun myötä entistä realistisemmaksi.

Käytännön esimerkkejä mainosjärjestelmien automaatiosta

Tässä muutamia esimerkkejä tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvista verkkomainosjärjestelmien toiminnoista, jotka ovat välittömästi kenen tahansa mainostajan hyödynnettävissä.

Mainonnan kohdentaminen

Yksi mainonnan tehokkuuteen eniten vaikuttavista tekijöistä on kohdentaminen – siis millaiselle yleisölle mainoksia näytetään. Jos kohdentaminen on väärä, mainosten teho jää muiden kampanjan osa-alueiden laadusta riippumatta heikoksi.

Mainostajan ongelma: Haluan saada mainoksilleni mahdollisimman paljon klikkauksia edullisimmalla mahdollisella hinnalla. Miten pystyn näyttämään mainoksiani mahdollisimman tarkasti juuri niille ihmisille, jotka voivat kiinnostua minusta ja siitä, mitä minulla on heille tarjolla?

Tekoälyn ja koneoppimisen avulla mainostajan tekemiä kohdentamispäätöksiä voidaan tarkentaa siten, että mainokset näkyvät mahdollisimman usein sellaisille verkon käyttäjille, joita mainostettavat tuotteet tai palvelut kiinnostavat. Tämä voi merkittävästi nostaa mainoskampanjan tuottamien tulosten määrää ja alentaa tuloskohtaista kustannusta.

Esimerkki: Miten Facebookin mainosjärjestelmä auttaa mainosten näyttämisessä oikeille ihmisille

Oletetaan, että haluat luoda Facebook-mainoskampanjan, jonka tavoitteena on ohjata kävijöitä verkkosivustollesi. Valitset kampanjatavoitteeksi “Liikenne” ja määrittelet jollekin mainosjoukolle esimerkiksi 300 000 henkilön suuruisen kohdennetun yleisön.

Ilman optimointia Facebookin mainosjärjestelmä tulkitsisi, että sinulle kaikki 300 000 kohdeyleisöön kuuluvaa henkilöä ovat täsmälleen yhtä mielenkiintoisia. Tämän seurauksena Facebook pyrkisi näyttämään mainostasi mahdollisimman monelle tähän yleisöön kuuluvalle henkilölle. Kuinka suuren osuuden määrittelemästäsi 300 000 henkilön joukosta tavoittaisit kampanjasi avulla, riippuisi mainosjoukon budjetista, mainosjoukon aikataulutuksesta (kampanjan kesto) sekä kilpailutilanteesta.

Mutta: koska Facebookin mainosjärjestelmä hyödyntää sille antamiasi lähtökohtatietoja (kohdennettu yleisö ja kampanjatavoite) sekä koneoppimista, se lähestyy mainosten näyttämistä täysin eri näkökulmasta.

Facebookin mainosjärjestelmässä on mainosten jakelun optimointi -toiminto, joka yhdessä mainostajan valitseman kampanjatavoitteen (liikenne, konversiot jne.) kanssa pyrkii ohjaamaan mainosten näkyvyyttä siten, että mainokset näkyvät eniten niille Facebookin (ja Instagramin) käyttäjille, jotka saattavat kiinnostua mainoksista.

Facebook-mainosjoukko - mainosten jakelun optimointi

Mainosten jakelun optimointi toimii siten, että Facebookin mainosjärjestelmä haravoi mainostajan määrittelemää kohdennettua yleisöä pyrkien tunnistamaan sellaiset käyttäjät, jotka suurimmalla todennäköisyydellä toteuttavat mainostajan asettaman kampanjatavoitteen (tässä tapauksessa klikkaavat laskeutumissivulle osoittavaa linkkiä mainoksessa).

Lopputulos on se, että Facebookin mainosjärjestelmä ei yritä systemaattisesti näyttää mainoksiasi kaikille kohdennettuun yleisöön kuuluville henkilöille. Päinvastoin, se karsii nopeasti suurimman osan alkuperäisestä yleisöstä ja keskittyy tavoittamaan vain sitä osajoukkoa, jonka keskuudesta löytyvät todennäköisimmät mainoksesi klikkaajat.

Kun mainosjoukko käynnistetään, edellä kuvattu optimointiprosessi aktivoituu. Huomioi, että Facebookin mainosjärjestelmä tarvitsee jonkin verran aikaa ja tapahtumia (mainosten näyttökerrat, klikkaukset), jotta se pystyy kalibroimaan mainosjoukon mainosten näyttämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Kun tämä vaihe on käynnissä, näet mainosjoukon kohdalla merkinnän “Oppii.”

Facebook-mainosjoukko - oppiminen käynnissä

Mainosten jakelun optimointi helpottaa Facebook-mainostajan työtä, sillä “laserintarkkaa” mainosjoukon kohdentamista ei enää välttämättä tarvitse tavoitella. Joissakin tapauksissa tulosten määrä voi jopa laskea, jos mainostaja ruuvaa mainosjoukon kohdentamisasetukset liian tiukoiksi. Facebookin mainosjärjestelmä tarvitsee nimittäin jonkin verran massaa ja volyymia voidakseen tehdä työnsä kunnolla. Jos mainostaja on rajannut kohdeyleisön hyvin pieneksi, raaka-ainetta optimointityöhön on liian vähän.

Kun mainoksen sisältö on riittävän mielenkiintoinen ja tarkasti kohdennettu juuri niille ihmisille, joita haluat tavoittaa (lupaus, tarjous, puhuttelu), kannattaa etenkin ns. kylmälle yleisölle suunnatuissa mainoskampanjoissa kokeilla mainosjoukon toimivuutta suhteellisen suurella kohdennetulla yleisöllä (esimerkiksi 50 000 – 300 000 henkilöä).

Mainosten sijoittelujen valinta

Suurten mainosjärjestelmien avulla on mahdollista näyttää mainoksia monissa erilaisissa sijoitteluissa (mainospaikka).

Etenkin aloittavalle mainostajalle erilaisten sijoitteluvaihtoehtojen valinta voi tuottaa suuria vaikeuksia. Asialla on kuitenkin suurta merkitystä lopputulosten kannalta, sillä kaikki sijoittelut eivät ole yhtä tehokkaita jonkin tietyn mainoskampanjan tavoitteiden saavuttamisessa.

Esimerkki: Facebook-mainosjärjestelmän automaattinen sijoittelujen optimointi

Facebook-mainosjärjestelmän avulla luotuja mainoksia voi näyttää esimerkiksi:

 • Facebookin uutisvirrassa (tietokoneilla)
 • Facebookin uutisvirrassa (mobiililaitteilla)
 • Instagramissa
 • Audience Networkissa (Facebookin yhteistyökumppaneiden mobiilisovelluksissa)
 • Facebookin pika-artikkeleissa
 • Messengerissä

Facebook-mainosjoukko - sijoittelujen valinta

Mainostajan ongelma: Mistä tiedän, mitkä mainospaikat ovat tehokkaita juuri minun mainoksilleni? Miten voin valita oikeat mainospaikat ja saada sitä kautta parhaat mahdolliset tulokset kampanjastani?

Facebookin mainosjärjestelmässä mainostajalla on mahdollisuus tehdä sijoitteluja koskevat päätökset kahdella tavalla:

 1. Käyttää automaattisia sijoitteluja (= antaa Facebookin mainosjärjestelmän huolehtia sopivien sijoittelujen valinnasta)
 2. Muokata sijoitteluja itse (= valita itse sopivat sijoittelut mainosjoukon mainoksille)

Facebook-mainosjoukko - automaattiset sijoittelut

Jos haluat näyttää mainoksia esimerkiksi vain Instagramissa, voit valita Muokkaa sijoitteluja ja sulkea sen jälkeen pois kaikki muut sijoittelut.

Kun valitset automaattiset sijoittelut, Facebook näyttää mainosjoukon mainoksia kaikissa sijoitteluissa, joihin mainosjoukkoon luomasi mainokset teknisesti sopivat.

Mutta onko seurauksena se, että mainoksia näytetään tasaisesti kaikissa tarjolla olevissa sijoitteluissa – riippumatta siitä, toimivatko mainokseni jossakin sijoittelussa vai ei?

Edellä mainittu huoli on ymmärrettävä, mutta suurelta osin turha.

Facebookin mainosjärjestelmän tekoäly tulee tässäkin mainostajan avuksi. Kun automaattiset sijoittelut ovat käytössä, mainoksia EI pyritä näyttämään tasaisesti kaikissa käytettävissä olevissa sijoitteluissa. Facebookin järjestelmä seuraa mainosten toimivuutta eri sijoitteluissa ja ohjaa mainosten näyttämisen nopeasti niihin sijoitteluihin, jotka toimivat asettamasi kampanjatavoitteen näkökulmasta parhaiten.

Mainosbudjettisi käytetään siis automaattisesti niihin sijoitteluihin, joista saat eniten tavoittelemiasi tuloksia.

Facebook-mainosjoukko - sijoittelujen optimointi

Esimerkki: Google AdWords Display -mainosjärjestelmän automaattiset sijoittelut

Google AdWords Display- eli näyttömainonta on mainontaa Googlen hakukoneen ulkopuolella. AdWords Display-mainosverkostoon kuuluu yli 2 miljoonaa erilaista verkkosivustoa ja valtava määrä mobiilisovelluksia. Kaikki nämä ovat kenen tahansa käytettävissä mainosten näyttämiseen luomalla AdWords-mainostilin kautta Display-mainoskampanja.

Mainostajan ongelma: haluaisin mainostaa Display-verkostossa, mutta en tiedä millaisille sivustoille minun kannattaisi laittaa mainokseni näkymään? Mistä saan eniten klikkauksia ja konversioita?

Teoriassa voisit mainostajana kerätä listan sivustoja, jotka mielestäsi sopisivat mainostesi näyttöpaikoiksi ja tämän jälkeen lisätä ne Display-mainoskampanjaasi sijoitteluiksi. Tätä varten AdWords-järjestelmässä on olemassa ohjatut sijoittelut -toiminto.

Etenkin aloittavalle Display-mainostajalle tämä voi käytännössä kuitenkin olla epätoivoinen ja myös tulosten kannalta riskialtis urakka. Jos sinulla ei ole aiempaa tilastotietoa siitä, mitkä sivustot toimivat hyvin mainostesi näyttöpaikkoina, teet valintasi intuition perusteella ja se on verkkomainonnassa aina vaarallista – ja lisäksi täysin turhaa.

Google AdWords -järjestelmässä on Display-mainoskampanjoiden kohdentamista helpottava automaattiset sijoittelut -toiminto, joka tekee kampanjallesi parhaiten sopivien sivustojen valinnan puolestasi nopeasti ja tehokkaasti.

Käyttääksesi automaattisia sijoitteluja sinun tarvitsee vain ensin kertoa AdWords-järjestelmälle, minkälaisia ihmisiä haluat mainoskampanjallasi tavoittaa.

Tämän voit tehdä esimerkiksi syöttämällä Display-kampanjaan avainsanoja, joita AdWords-järjestelmä voi käyttää raaka-aineena etsiessään sopivia sivustoja mainostesi näyttöpaikoiksi. (HUOM: Display-verkoston avainsanoilla EI tarkoiteta sitä, mitä tavoittelemasi ihmiset etsivät Googlen hakukoneesta, vaan sitä, millaisia aiheita käsitteleville sivustoille haluaisit sijoittaa mainoksiasi).

AdWords Display-verkoston avainsanat

Voit käyttää lisättyjä avainsanoja kahdella eri tavalla sijoittelujen valintaan:

 1. Yleisö – laajempi kohdentamistapa kiinnostuksen kohteiden perusteella (suositeltava useimmille)
 2. Sisältö – tiukempi kohdentaminen sivustojen sisällön perusteella

Display-verkoston avainsanat, avainsana-asetus

Kun olet syöttänyt avainsanoja ja määritellyt avainsana-asetuksen, AdWords-järjestelmä valitsee automaattisesti sivustot, joilla mainoksiasi näytetään. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa lopullisiin sijoitteluihin esimerkiksi sulkemalla pois sivustoja, jotka mielestäsi eivät sovellu kampanjasi mainosten näyttöpaikoiksi.

Eikä tässä vielä kaikki ;-)

Edellisen lisäksi AdWords-järjestelmä myös optimoi eli etsii ja testaa uusia sopivia sijoitteluja automaattisesti. Display-kampanjan mainosjoukkojen kohdistamisasetuksista löytyy Automaattinen kohdistaminen -osio, jonka asetuksia muuttamalla voit hallita sijoittelujen automaattista optimointia.

automaattinen kohdistaminen

Jos et valitse automaattista kohdistusta, AdWords-järjestelmä näyttää mainoksiasi vain alkuperäisten kohdentamisasetustesi perusteella valittavilla sivustoilla.

Sinulla on kuitenkin mahdollisuus antaa AdWords-järjestelmälle määräys etsiä lisää sopivia sijoitteluja omatoimisesti. Tämä voi laajentaa kampanjasi tavoittavuutta kohderyhmäsi keskuudessa ja auttaa sinua saamaan enemmän tehoa irti kampanjastasi.

Vaihtoehto Konservatiivinen automaatio on kaikkien Display-kampanjoiden käytettävissä, joten voit milloin tahansa käydä aktivoimassa sen. Aggressiivinen automaatio -vaihtoehto aktivoituu, kun kampanjasi on saavuttanut riittävästi tuloksia ja Googlen järjestelmällä on tarpeeksi tietoa käytettävissään.

Mainosten luovan sisällön testaaminen

Mainoksen eri osat (otsikko, mainosteksti, kuva jne.) voivat kaikki vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti mainos toimii sille asetetun tavoitteen toteuttamisessa.

Mainostajan ongelma: miten löydän sellaiset luovan sisällön yhdistelmät, jotka tuottavat eniten tavoittelemiani tuloksia pienimmillä mahdollisilla tuloskohtaisilla kustannuksilla?

Esimerkki: Facebook-mainosten dynaaminen luova sisältö

Facebookin mainosjärjestelmässä on toiminto, jonka avulla mainostaja voi helposti testata erilaisia luovan sisällön yhdistelmiä parhaiten toimivien vaihtoehtojen löytämiseksi.

Testaaminen tapahtuu täysin automaattisesti. Mainostajan tarvitsee vain ottaa dynaaminen luova sisältö käyttöön mainosjoukon asetuksissa ja tämän jälkeen lisätä mainokseen vaihtoehtoisia versioita niistä mainoksen osista.

Dynaaminen luova sisältö on käytettävissä seuraavien mainoskampanjan tavoitteiden yhteydessä:

 • Liikenne
 • Sovellusasennukset
 • Konversiot

Facebook-mainosjoukko - dynaaminen luova sisältö

Kun olet ottanut mainosjoukon asetuksissa dynaamisen luovan sisällön käyttöön ja siirryt luomaan mainosta, näet dynaamisen sisällön lisäyspainikkeen mainoksen teksti-, otsikko- ja linkin kuvausteksti -kenttien alapuolella.

Mainokseen voi lisätä viisi erilaista otsikkoa, tekstiä ja linkin kuvaustekstiä. Kuvia tai videoita voi olla jopa 10.

Näiden lisäksi voit valita mainokseen testattavaksi useampia vaihtoehtoisia toimintakehotuspainikkeita.

Dynaaminen luova sisältö Facebook-mainoksessa

Kun mainosjoukon mainoksia näytetään, Facebookin järjestelmä luo ja näyttää lisättyjen sisältöjen pohjalta erilaisia mainosversioita käyttämällä kaikkia mahdollisia otsikon, tekstin, toimintakehotuspainikkeen ym. yhdistelmiä. Lopputuloksena on automaattisesti toimiva mainosten testauskoneisto, joka etsii mainostajan puolesta parhaiten toimivat luovat sisällöt.

Mainostaja, antaudutko tekoälyn vietäväksi?

Edellä kerrotut esimerkit ovat poimintoja niistä mainosjärjestelmien ominaisuuksista ja mahdollisuuksista, joissa tekoäly tulee ihmisen avuksi, antaen lisämuskelia tehokkaampien mainoskampanjoiden luomiseen.

Erilaisia koneoppimiseen perustuvia toimintoja on varmasti tulossa lisää jo lähitulevaisuudessa. Lisäksi jo käytettävissä olevien toimintojen laatu ja teho paranevat sitä mukaa, kun järjestelmät käsittelevät yhä suurempia määriä tietoa.

Onko verkkomainonnan tulevaisuus robottien käsissä?

Tällainen ajatus nousee väistämättä mieleen, kun tarkastelee tekoälyn ja koneoppimisen roolin nopeaa kasvua. Mainosjärjestelmien kehitys on tällä alueella ollut hyvin voimakasta muutaman viime vuoden aikana, eikä kaikkia mahdollisuuksia missään tapauksessa ole vielä otettu käyttöön.

Täysin koneohjatuksi mainonta tuskin kuitenkaan muuttuu, ainakaan muutaman seuraavan vuoden aikana. Ihmistä ja ihmisen luovaa panosta tarvitaan edelleen esimerkiksi kiinnostavien mainosviestien määrittelyyn.

Verkon ulkopuolinen mainonta, etenkin suurilla pinnoilla, tulee luultavasti olemaan ihmisen tekemien luovien ratkaisujen varassa vielä pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi pitkät mainoselokuvat, tienvarsitaulut jne. ovat jatkossakin ihmisen suunnittelemia.

Sen sijaan lähes kaikki pienillä ruuduilla esitettävät, ensisijaisesti klikkauksen saamiseen tähtäävät mainokset tulevat olemaan koneiden tekemiä. Mainostaja antaa koneelle viestien suuntaviivat ja kuva-aineistot, jonka jälkeen tekoäly ottaa ohjakset. Robotti jaksaa luoda aina uusia luovan sisällön yhdistelmiä ja näyttää niitä aina uusille automaattisesti luoduille yleisöille. Robotti reagoi kaikkiin riittävän merkittäviin signaaleihin ja ohjaa mainonnan sisältöä, sijoitteluja ja panostuksia oikeaan suuntaan yleisön palautteen perusteella. Mainoskampanja kalibroi ja optimoi itse itseään sitä mukaa, kun se etenee.

Verkkomainonnan omatoiminen hoitaminen helpottuu

Kuten edellä totesin, pieniä mainostajia tekoälyn merkityksen kasvu tulee hyödyttämään merkittävästi. Mainonnan tuloksellinen hoitaminen yrittäjän tai pienen organisaation oman henkilöstön voimin on jatkossa entistä realistisempi vaihtoehto. Verkkomainontaan ei välttämättä tarvita mediatoimistoja tai muita välikäsiä, sillä mainostaja voi ostaa tekoälyn avulla parhaat mainospaikat suoraan mainosmedialta.

Hyviä ja oikein hinnoiteltuja tuotteita, kohderyhmiä kiinnostavia luovia konsepteja, hienoja kuvia ja muita tähän mennessäkin tärkeitä aineksia tarvitaan tulokselliseen mainontaan myös jatkossa. Tekoälyn siivittämän mainoskampanjan avulla ne on vain entistä helpompi viedä oikeiden ihmisten nähtäväksi, juuri oikeaan aikaan ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Artikkelin kuva: Geralt/Pixabay

Tilaa Digiopiston blogi

Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

Ota yhteyttä

Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.